ازدواج موقت مشهد

در این نوشته به آن پاسخ میدهیم:

آیا ازدواج موقت مقدس است؟

آیا ازدواج موقت سبب رشد معنوی و نورانیت در زوجین میشود؟

آیا ازدواج موقت مذموم دینی هم داریم؟